En Prøverørs mor bekjennelse / A test tube mother’s confession

13/4-15 etter kl. 12:30 ble du unnfanget.

Ikke i min livmor, som de fleste vil tro. Heller ikke på et hotell, eller  hjemme, ikke en gang i en seng. Men på sykehuset, nærmere sagt i et laboratorium, i nedre etasje i Skien.

Bare noen minutter før hadde legen plukka ut 15 egg ut av livmoren min. De fikk et glass med sprelske sædceller fra din far, noen minutter før de begynnte å høste eggene hos meg.

De to neste dagene  var helt grusomt, men både jeg og din far hadde humor i alt dette. Må innrømme at den 15/4 da vi fikk resultat av befruktningen var det mye tanker som gikk i hode inkl. deg.

Smerten hadde stilnet litt. Ennå følte det ut som eggstokkene var spikret med rustne spikrer og  alle andre innvoller  lå å fløyt der inne.  Vi fikk en gledelig resultat to dager etter høstingen. Av 15 egg var det 10 egg som som ble befruktet, og av ti befruktere egg, var det ti egg som hadde normal celledeling, og  vi hadde 7 forsøk til etter det første innsettingen.

De neste dagene gikk på å slappe av bevege seg litt mer for vær time og alt i alt gikk det bra.

Så ble jeg kaldt inn på jobb. Som en vikar på båt, er det bare å bite tennene i sammen og dra på jobb, I all stillhet ligger du og blir dannet, celle for celle. I all stillhet fryder jeg meg over følelsen å ha deg inni meg. Uten å nevne til andre kommer gleden opp fra det mørke og varmen  brer seg i kroppen. For det å kjenne på forandringene steg for steg er utrolig.

25 dager etter inngrepet er det på tide at du har festet deg et sted inni meg*! Hormonene begynner å strømme. kl. 06:00 ble gravid testen tatt. og den ble negative, men innerst inne nektet jeg å tro det, så vi kjøpte to prøver til å tok dem dagen etter på…. da var begge positive.. Jeg viste det;)

Mye har skjedd siden da. 5 uker har gått  siden du ble skapt, nede i kjelleren. men takknemlig er jeg ennå. slutten av neste uke skal vi se på hjerte og utviklingen du har hatt frem til da. Jeg kjenner til det som skjer med kroppen.

Brystene har vokst noe, og vondt gjør dem til tider, særlig når jeg fryser. Da kjennes det ut som de skal sprenge. Magen har blitt noe fastere. Kvalmen kommer rundt kl halv 3 til 6 en gang…. men ikke mye oppkast.

Lukten har virkelig spilt inn mye, tåler lite lukt av nybakt kaker og alt jeg en gang syntes var godt.  kaffen har jeg nesten droppet helt og holden og røyken forsvant veldig fort. kvalmen kommer og går på kveldingen etter at jeg gikk på fri. Blir også fort sur og sutrete når jeg blir trøtt og sliten;P

men tanken vandrer veldig til deg, lille reka som ligger og svømmer i magen. den som en gang i januar skal komme inn til våres liv!

A mother’s confession

13 / 4-15 by kl 12.30 you were conceived.

Not in my womb, as most would think. Nor in a hotel, or at home, not once in a bed. But in the hospital, further said in a laboratory, in the lower floor of Skien.

Just a few hours before the doctor had picked out 15 eggs out of my uterus. They had to slice your father to find some frisky sperm. There they found, lots of.

The next two days were quite cruel, but both I and your father had humor in all this. Must admit that the 15/4 when we got the result of fertilization was much thoughts that went in head incl. You.

The pain had subsided a bit, but still felt like ovaries were stuck with rusty nails and all other viscera were to float there. We got a gratifying result ten out of ten befruktere egg that had normal cell division, and that we had seven attempts after the first insertion.

The next few days went to relax move a bit more for weather hour and all in all it went well.

So I was cold in the job. As a substitute the boat, you just have to bite your teeth together and go to work, I quietly you lie and formed cell by cell. In secretly I rejoice feeling to have you inside me. without mentioning the second coming of joy from the dark and grin spreads through the body. For it to feel the changes step by step is incredible to know.

25 days after the procedure is time that you got stuck somewhere inside me *! and then begins the hormones flowing. 0600 became pregnant test taken. and it was negative, but deep down, I refused to believe it, so we bought two tries to took them the day after …. then were both positive .. I showed it;)

Much has happened since then it’s been five weeks since you were created, down in the basement. but grateful I am yet. end of next week we will look at the heart and developments you’ve had up until then. I know what happens to your body.

Breasts have grown somewhat, and pain makes them at times, especially when I’m cold. When it feels like they sprinkle. Magen has been somewhat firmer. The nausea comes around at 2:30 6 A time …. but not much vomiting.

The smell really has recorded much, tolerates little smell of freshly baked cakes and everything I once thought was good. coffee, I almost dropped completely and selfish and smoke disappeared very fast. nausea comes and goes at dusk after I went free. Also becomes quickly sour and whiny when I get sleepy and tired; P

but thought wanders very to you, little reka located and swim in the stomach. whoever sometime in January to come into our lives!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s